• Cehui8.com www.w889vip.com.com地理信息领域专业门户
 • 首页 > 3S专题 > GNSS

  实用GPS测量数据处理教程.doc

  2013-08-23 17:48:49 来源: www.w889vip.com.com论坛
  聊聊
    实用GPS测量数据处理教程 概述              1 第一章         GPS定位原理概述...................................................................................................................... 1 1               GPS的组成.......................................................................................................................... 1 2               GPS信号.............................................................................................................................. 1 3               SPSPPS........................................................................................................................... 2 4               GPS定位的常用观测值.................................................................................................... 3 5               GPS定位的误差源............................................................................................................. 3 6               GPS定位方法...................................................................................................................... 5 第二章         坐标系、基准和坐标系统........................................................................................................ 9 1               地球的形状.......................................................................................................................... 9 一、                   地球的自然表面............................................................................................................. 9 二、                   地球的质量和重力........................................................................................................ 9 三、                   大地水准面..................................................................................................................... 9 四、                   参考椭球.......................................................................................................................... 9 五、                   投影.................................................................................................................................. 9 2               坐标系统.............................................................................................................................. 9 一、                   坐标系的分类................................................................................................................. 9 二、                   基准................................................................................................................................ 10 三、                   坐标系变换与基准变换............................................................................................. 11 四、                   GPS测量中常用的坐标系统.................................................................................... 16 第三章         GPS静态定位在测量中的应用............................................................................................ 19 1               GPS静态定位在测量中的应用..................................................................................... 19 2               布设GPS基线向量网的优德w88作步骤................................................................................ 19 一、                   测前优德w88作....................................................................................................................... 19 二、                   测量实施....................................................................................................................... 20 三、                   测后优德w88作....................................................................................................................... 21 第四章         技术设计...................................................................................................................................... 23 1               技术设计的作用............................................................................................................... 23 2               技术设计的内容............................................................................................................... 23 第五章         布网方法...................................................................................................................................... 26 1               GPS基线向量网的等级.................................................................................................. 26 2               GPS基线向量网的布网形式......................................................................................... 26 一、                   跟踪站式....................................................................................................................... 27 二、                   会战式............................................................................................................................ 27 三、                   多基准站式................................................................................................................... 28 四、                   同步图形扩展式.......................................................................................................... 28 五、                   单基准站式................................................................................................................... 29 3               采用同步图形扩展的布网形式布设GPS基线向量网时的观测作业方式.......... 29 一、                   点连式............................................................................................................................ 30 二、                   边连式............................................................................................................................ 30 三、                   网连式............................................................................................................................ 31 四、                   混连式............................................................................................................................ 32 4               布设GPS基线向量网时的设计指标........................................................................... 32 一、                   效率指标....................................................................................................................... 32 二、                   可靠性指标................................................................................................................... 33 三、                   精度指标....................................................................................................................... 33 5               GPS网的设计准则........................................................................................................... 33 一、                   出发点............................................................................................................................ 33 二、                   GPS网布网作业准则................................................................................................. 34 第六章         GPS基线解算............................................................................................................................. 36 1               GPS基线解算的基本原理.............................................................................................. 36 一、                   观测值............................................................................................................................ 36 二、                   基线解算(平差)...................................................................................................... 37 2               GPS基线解算的分类...................................................................................................... 38 一、                   单基线解算................................................................................................................... 38 二、                   多基线解....................................................................................................................... 39 3               基线解算阶段的质量控制.............................................................................................. 39 一、                   质量控制指标及其应用............................................................................................. 39 二、                   应用................................................................................................................................ 41 4               影响GPS基线解算结果的几个因素及其应对方法................................................. 42 一、                   影响GPS基线解算结果的几个因素...................................................................... 42 二、                   影响GPS基线解算结果因素的判别及应对措施................................................. 42 5               GPS基线解算的过程...................................................................................................... 48 第七章         GPS基线向量网平差............................................................................................................... 51 1               GPS网平差的分类........................................................................................................... 51 一、                   三维平差和二维平差.................................................................................................. 51 二、                   无约束平差、约束平差和联合平差........................................................................ 52 2               GPS网平差原理............................................................................................................... 52 一、                   三维无约束平差.......................................................................................................... 52 二、                   三维联合平差............................................................................................................... 54 三、                   二维联合平差............................................................................................................... 55 3               GPS网平差的过程........................................................................................................... 55 一、                   提取基线向量,构建GPS基线向量网.................................................................. 55 二、                   三维无约束平差.......................................................................................................... 55 三、                   约束平差/联合平差..................................................................................................... 55 四、                   质量分析与控制.......................................................................................................... 56 4               GPS网平差中起算数据的检验..................................................................................... 56 一、                   方差检验法................................................................................................................... 56 二、                   符合路线法................................................................................................................... 57 三、                   检查点法....................................................................................................................... 57 第八章         GPS高程...................................................................................................................................... 59 1               高程系统............................................................................................................................ 59 一、                   大地高系统................................................................................................................... 59 二、                   正高系统....................................................................................................................... 59 三、                   正常高............................................................................................................................ 59 四、                   高程系统之间的转换关系......................................................................................... 60 2               GPS高程的方法............................................................................................................... 60 一、                   等值线图法................................................................................................................... 60 二、                   地球模型法................................................................................................................... 61 三、                   高程拟合法................................................................................................................... 61 第九章         技术总结...................................................................................................................................... 65 1               技术总结的作用............................................................................................................... 65 2               技术总结的内容............................................................................................................... 65 附录              69 1               RINEX格式...................................................................................................................... 69 2               GPSurvey软件使用....................................................................................................... 90 一、                   GPSurvey软件概述.................................................................................................... 90 二、                   建立项目....................................................................................................................... 95 三、                   数据传输....................................................................................................................... 97 四、                   基线解算..................................................................................  五、                   基线向量网平差(TRIMNET PLUS.................................................................. 100 3               词汇表.............................................................................................................................. 115   全文下载:实用GPS测量数据处理教程.doc
  返回顶部